dimarts, 23 de setembre de 2014

Tornada a escola

He extret aquest article de GIRONA INFO, per tal que feu una lectura reflexiva i s'extreguin les conclusions pertinents.

 

GIRONA INFO. 16/09/2014

115 alumnes amb ceguesa i discapacitat visual greu de Girona tornen al col·le

Per a cada alumne amb discapacitat visual s'elabora un Pla Individualitzat d'Atenció

 

REDACCIó

 

Més de 7.500 alumnes amb ceguesa o discapacitat visual greu de tot l'estat afronten en aquests dies la tornada a l'activitat escolar i acadèmica com la resta de companys, amb el suport dels professionals dels equips de suport específic a la ceguesa i la discapacitat visual greu,  formats per professionals d'ONCE i dels departaments d'Ensenyament. El 99% dels estudiants ho faran escolaritzats en centres d'ensenyament ordinari, és a dir, seguint el principi de la inclusió educativa. Aquest model inclusiu ha aconseguit que, en finalitzar l'ESO, la taxa d'abandonament escolar d'aquests alumnes sigui gairebé tres vegades inferior a la mitjana espanyola, un 9,6% enfront del 23,5% d'Espanya, i dos punts per sota de la mitjana europea, que se situa en el 11,9%, segons l'últim informe de l'agència comunitària d'estadística Eurostat.

A Catalunya 1.205 alumnes s'incorporen a les aules: 986, a Barcelona; 115, a Girona; 44, a Lleida i 60, a Tarragona. Tots ells tenen el suport dels professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV).

En el cas de Catalunya, la distribució dels alumnes per nivells educatius és: 284 escolars corresponen a Educació Infantil; 206 són d'Educació Primària; 144 estan ja a l'ESO; 23 cursen Batxillerat; 68, Formació Professional; 99 són universitaris; i 381 estan inscrits en un altre tipus d'ensenyaments.

La inclusió dels infants amb discapacitat visual en un àmbit educatiu normalitzat respon a la tendència generalitzada de crear un únic sistema on s'integrin tots, prevalent sempre el dret de qualsevol alumne a rebre una atenció educativa equitativa i de qualitat, i respectant les necessitats específiques de cada un d'ells.

A Catalunya, el CREDV / Centre de Recursos Educatius de l'ONCE a Barcelona, coordina per a tot Catalunya, l' atenció de les necessitats educatives derivades de la discapacitat visual de cadascuna de les persones. Intervé en totes les etapes i modalitats educatives, per la qual cosa ha d'adoptar línies d'actuació diverses, flexibles i ajustades, en cada cas, a la situació que s'ha de tractar amb la finalitat de poder donar al alumne la resposta més correcte. El seu àmbit d'intervenció s'estén a Aragó, Illes Balears, i La Rioja.

Per a cada alumne amb discapacitat visual s'elabora un PlaIndividualitzat d'Atenció, segons les seves necessitats, i se li assigna un mestre/a itinerant encarregat, entre altres funcions, d'assessorar al centre i al professorat d'aula, assessorar i orientar les famílies i realitzar un treball directe amb l'alumne.

Aquest treball directe és possible gràcies als professionals del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV) / CRE ONCE Barcelona, que abasta tots aquells aspectes que puguin afavoriri potenciar la plena inclusió educativa de la persona: estimulació visual; autonomia personal, orientació i mobilitat, ensenyament d'unsistema de lecto-escriptura (braille o tinta); aprenentatge de l'ús de latiflotecnologia (tecnologia adaptada); orientació acadèmica i professional; oci i temps lliure; currículum escolar; adaptació de recursos educatius; tecnologies de la informació i la comunicació, etc. A més, el mestre de suport itinerant coordina i realitza el seguiment de la intervenció d'altres professionals amb l'objectiu d'aconseguir la major autonomia de l'alumnat i dels professors dels centres, peròsense substituir en cap cas.

Els Equips Específics estan formats per diferents professionals, experts en diferents àrees d'intervenció: mestre, tècnic de rehabilitació, psicòleg, pedagog, treballador social, instructor en tecnologia accessible (tiflotecnologia)...

L'atenció va dirigida a totes les etapes educatives, des de l'atencióprimerenca i educació infantil, als ensenyaments obligatoris -Primària i Secundària-, ensenyaments post obligatoris i estudis universitaris, educació de persones adultes i atenció a alumnes escolaritzats en centres d'educació especial.

Per a cada nou curs, els serveis de producció bibliogràfica de l'ONCE treballen intensament, perquè, en la tornada a l'escola, els nens i joves cecs puguin portar a les motxilles, des del primer dia de classe, i amb la mateixa il·lusió que els seus companys, els mateixos llibres, peròtranscrits al sistema braille. Molts d'ells, compten amb adaptacions tecnològiques i informàtiques facilitades per l'ONCE per seguir el curs: ordinadors que parlen; anotadors i calculadores parlants; impressores en braille; lectors de pantalla...

 

 

              

                                                                                                       Àngel Mas Parera

1 comentari: