diumenge, 21 de desembre de 2014

Carta d'Àngel Mas reflexionant sobre la revista Il·lusió

Benvolguts lectors i lectores del bloc:
Acostumo a llegir la Revista Il·lusió publicada per l'ONCE. Com afiliat estic interessat per les activitats organitzades o que són noticia per la Institució.
Des de ja fa bastants números de la publicació, em sorprèn la poca difusió que es dona a tot el que fa referència a l'Educació i a la Integració Laboral; hom predomina la basant esportiva. De cap manera vull restar importància a l'Esport; de tots és reconeguda la seva necessitat, tant des de el punt de vista psíquic com físic. El que voldria ressaltar és la poca informació referent a temes educatius i/o laborals.

Vista la situació no he volgut que l'expressa't quedes en una simple observació subjectiva i he posat fil a l'agulla per procurar ser una mica més objectiu. Per aquesta raó, a l'anar llegint la Revista he fet una petita categorització dels escrits, que encara que no és rigorosa del tot, aporta una informació mereixedora d'una posterior reflexió. Tot seguit i sense més dilacions reflecteixo a grans trets els resultats:
Digitalment la Revista Il·lusió, de juliol-setembre 2014 (número 79) consta de 25 pàgines en Arial 14 i en negreta; la presentació ocupa fins a la pàgina 2 i meitat de la 3, quelcom ens queden 22'5 pàgines en que s'ubica la resta d'informació.

Feta la categorització (que per suposat i podria haver variacions) els resultats han estat:
Temàtica general = 6 pàgines
Venda del cupó, premis i altres informacions = 2 pàgines més 1/3
Temps de lleure = 2/3 de pàgina
Altres discapacitats = ½ d pàgina
Accessibilitat en general = 2/3 de pàgina
Cultura = 1 pàgina més 1/3
Esport = 8 pàgines més 1/3
Educació = 1 pàgina més ½
Integració laboral = 1 pàgina
En total s'apropa relativament a les 22'5 pàgines

Observant els resultats i, sense fer un anàlisis exhaustiu quantitatiu, podem veure que:
Sobrepassa 1/3 de la publicació el que es dedica a l'esport

En el present escrit sols comentaré l'article sobre Educació i que amb el nom "Arrenca el curs 2014-2015" ocupa de la Revista el 6,66%.
Fent una lectura reflexiva i sense entrar en cap recopilació de dades quantitatives ni fer un estudi científic qualitatiu, em dono compte que:
L'article es limita a fer una enumeració dels alumnes integrats en centres educatius ordinaris i d'Educació Especial que reben algun tipus de suport per part dels professionals del CREDV.
Quelcom també s'enumera de manera global els recursos utilitzats.
Es donen unes dades globals sobre l'absentisme escolar i es destaca el poc absentisme dels nens/es i nois /es amb discapacitat visual.
A més es completa l'article amb la presentació del primer dia de curs a càrrec de diferents responsables de l'ONCE, CREDV i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, l'article fa una enumeració de dades quantitatives i dona la noticia de l'inici del curs 2014-2015; però no ens dona els resultats acadèmics del curs passat (ni tant sols un breu comentari). Algú em podria dir que axó ja es fa en altres números de la mateixa publicació. Cal dir que he fet una recerca i no he localitzat res de res en publicacions anteriors.
Fent la comparativa amb les 8 pàgines més 1/3 dedicades al esport, es poden donar compte que:
En els escrits dedicats a l'esport s'indica entre altres Questions el nom de l'esport, de l'esportista, els resultats aconseguits i si és el cas els èxits, els premis iYo medalles otorgades, Fins i tot es nombren (en bastants cassos) els entrenadors i/o monitors.
En l'únic article sobre educació, que com ha he esmerçat consta de 1 pàgina i mitja, res de res; paradoxalment no es posa de relleu ni resultats globals, ni el número global per etapes educatives que transiten escolarment indicant els que han de romandre en una mateixa etapa educativa o cicle educatiu, ni el nivell assolit per àrees educatives... i mes punts suspensius per no allargar-me.
Per suposat, tanmateix seria incongruent amb el meu argumentari, sinó quedes a la disposició de les persones interessades amb el tema educatiu, incloent per suposat la Direcció del CREDV, de comentar un tema de present i transcendència futura.

No cal posar de relleu la preocupació que com afiliat a l'ONCE, em dispensa aquesta estranya situació, ja que l'escrit per si mateix ja ho reflecteix.


En una propera ocasió us faré arribar un breu anàlisis sobre l'article que en el mateix número de la Revista Il·lusió ha estat publicat sobre Integració Laboral.Amb el desig de millorar l'educació que reben els nens/es i nois/es amb discapacitat visual, rebeu una cordial salutació.Àngel Mas Parera