dissabte, 20 de juny de 2015

La direcció del CREDV

Lectors i lectores del bloc:

El 4 de desembre de 2014 es van fer les previstes però anticipades eleccions de l’ONCE a tot l’Estat espanyol. Eleccions que requereixen d’un anàlisis de la convocatòria, procés, desenvolupament de la jornada de votació i resultats finals. Tanmateix no faig cap comentari al respecte, ja que persones més preparades són les que ho podrien fer o potser ja ho han fet, encara que com afiliat a l’ONCE tinc la meva opinió.

Passat un raonable espai de temps, el 23 de gener de 2015 i signat a Madrid pel Vicepresidente del Consejo General , ens van comunicar el nom dels responsables dels Equips de Gestió a Catalunya. La meva sorpresa va ser el nomenament continuista del Director del CRE ONCE BARCELONA . Davant la inesperada noticia, em veig en la obligació d’exposar els motius de la sorpresa, quelcom poden ser subscrits o no per altres persones.

D’antuvi he de manifestar la meva estranyesa que després de 8 cursos escolars, s’hagi renovat la confiança en el mateix Director. Voldria fer esment que desconec com s’ha produït la decisió del seu nomenament; el que sí es coneix és la tasca realitzada en el transcurs dels darrers  8 cursos escolars.
Fer aquesta afirmació, seria imprudent per la meva part sinó ho argumentes amb fets rellevants constatats i contrastats sobre la seva trajectòria (o be exposar “la situació actual del CREDV, fruit de les decisions preses en els darrers 8 cursos”).
No voldria desmerèixer ni posar en dubte les qualitats professionals del Director, donx sense dubtes tothom és vàlid per fer unes tasques i en Contraposició no ho és per altres. Aquesta és la qüestió: ser el màxim responsable d’un Centre educatiu de les característiques del Centre de Recursos, requereix d’una formació i actitud exemplificadora per a tots els que formen part del Centre
.

 Pensant n el millor per l’alumnat i les seves famílies, em vec en la obligació de reflectir de manera concisa alguns fets de la situació actual d’un centre tant emblemàtic i que en situacions passades complia els objectius establerts.
amb dos blocs enumeraré i comentaré breument alguns dels arguments que m’han fet discrepar d’una situació anòmala. El primer bloc em basaré en els canvis estructurals/organitzatius/funcionament  i en el segon amb el clima relacional dels 8 cursos escolars.

- Primer bloc
. El CREDV, hauria de disposar d’un ideari, un Projecte Educatiu de Centre (PEC o semblant com podria ser un Pla Estratègic, i un Projecte curricular de Centre o semblant (PCC) amb les peculiaritats pròpies i específiques del Centre de Recursos. A l’abast de totes les persones implicades.
. Supressió de l’estructura organització i funcionament per equips.  La supressió dels equips del Programa d’Atenció al deficient visual amb altres Trastorns (PADVAT), Educació Infantil i Primària, Equip de Secundària Obligatòria i Post obligatòria, ha ocasionat un seguit de canvis que no han afavorit l’atenció a l’alumnat. Com a contrapartida els professionals han estat agrupats per sectors, havent d’assumir el suport a alumnes d’Educació Infantil, primària, Secundaria, Secundària post obligatòria (Batxillerat i Formació Professional) i a l’alumnat amb altres discapacitats afegides a la visual. Tanmateix amb aquesta l’inia, tot professional pot fer qualsevol tasca i aixó com és fàcil de comprendre és del tot impossible.
. És difícil comprendre la supressió del Programa d’Atenció al deficient visual amb altres Trastorns (PADVAT), format per professionals especialitzats que complia amb escreix les seves funcions: Assessorament a les Escoles d’Educació Especial, Suport a l’alumnat amb dèficit visual i altres trastorns, suport a les famílies, assessorament a altres professionals del CREDV...
. Supressió de l’EAP, encara que els seus professionals formen part de l’Equip Psicopedagògic. Si be, Puc arribar a comprendre el motiu degut a que era l’únic EAP específic a Catalunya.
. Supressió del DOIET. Departament d’Orientació, Investigació i elaboració didàctiques. Era un referent capdavanter.
. Supressió del Servei d’Orientació Acadèmica i Professional (SOAP), que entenia i aplicava l’Orientació com un procés continuat i sistemàtic, col·laborant amb l’orientació amb els Centres escolars on estaven escolaritzats els alumnes, així com realitzar un seguit d’actuacions pròpies de la teoria i practica orientativa.
. Falta de criteris organitzatius, metodològics i estructurals en la realització de les Activitats Complementaries, així com en l’escolaritat compartida entre el Centre de Recursos i el Centre de referència on cursa els estudis l’alumnat.

- Segon bloc
. Les substitucions del personal de l’ONCE no es cobreixen i ho han de fer els professionals del Departament d’Ensenyament, amb el que comporta: reduir quantitativament i qualitativament el suport als alumnes que tenen encomanats. Cal dir que els professionals del Departament d’Ensenyament son cobertes les substitucions seguint les directrius del propi Departament.
. Pocs són els professionals amb discapacitat visual que treballen en el CREDV. Progressivament s’ha reduït el número, i en bastants cassos, les seves baixes per jubilació, no han estat cobertes per professionals amb aquest perfil.
. Resolució de conflictes. Generalment molts dels conflictes no s’han solucionat, be per silencis be per actuacions autoritàries en que la manca de diàleg a quedat pales. Gairebé aquesta manera de fer ha condicionat i “la po” ha estat un element decisiu en les conductes i comportaments de gran part del personal. Cal dir, que vull comprendre al personal; avui dia, és difícil trobar i mantenir una feina.
. Sovinteja la manca de criteris en la selecció del nou professorat, on prevalexen altres criteris no gaire clars...; en qualsevol cas, la professionalitat i l’actitud hauria de ser l’únic requisit.
Nul·la la participació dels pares i mares en les decisions educatives.
. . Nul·la participació i el consens dels professionals en les decisions educatives.
. Nul·la participació de l’alumnat en les decisions educatives.
. Desconeixement del Conveni entre el Departament i l’ONCE. Potser no és d’obligat compliment; però en el convenciment de que el personal del CREDV, conèixer la Institució en que desenvolupa el seu treball és gairebé convenient i necessari. A més de la implicació a la Institució.


Com a conseqüència de l’exposa’t, és necessari regular l’accés a la Direcció i el funcionament general del Centre de Recursos Específics de suport a l’educació de l’alumnat amb discapacitat visual, mitjançant normativa del Departament d’Ensenyament que garanteixi la idoneïtat com en qualsevol altra Direcció i funcionament de Centre educatiu, sempre pensant el millor per l’alumnat i les seves famílies.


Nota: S’utilitza els termes CREDV i/o CRE ONCE BARCELONA, per a designar el mateix Centre de Recursos.
CREDV = Centre de Recursos Educatius per a deficients visuals.


Àngel Mas Parera

Volem recordar que el Blog d’Assemblea per la Diversitat és un espai obert a aportacions que tinguin relació amb el món de la diversitat funcional, ja provinguin de persones membres de l’entitat o no, essent cada autor responsable de les seves opinions i reflexions, que son en tot cas personals.

D’aquesta manera, us volem encoratjar a participar d’aquest blog fent-nos arribar els vostres escrits al correu electrònic de l’entitat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada