dimarts, 30 de juny de 2015

Retalls històrics del CRE ONCE Barcelona - Article 2

Per segona vegada us trameto un article , amb el títol ”Retalls”, sobre les meves vivències en el CREDV, sempre procurant promoure el millor pels nens/nenes-nois/noies amb diversitat funcional visual i les seves famílies. 
 El present article parla per si sol, dons els meus comentaris serveixen per situar-nos en el temps i deixar per les lectores i lectors les conclusions. Tampoc pretén, de cap manera, fer una crítica negativa als professionals que formen part del CRE ONCE BARCELONA, ja que com podeu veure, no van participar en aquest procés; ni tant sols van estar assabentats: en el primer Document per part de la Direcció del CREDV i en el segon per la negativa de la major part de l’Equip Psicopedagògic. Sense més preàmbuls i cronològicament passo als documents que fan al cas: 
 Respecte al primer, tot queda reflectit en el mateix Document. Només indicaré que va ser entregat personalment per una Comissió de professionals afiliats a l’ONCE i a la vegada treballadors del CRE ONCE BARCELONA al seu Director, durant l’any 2008, per tal de que es tractessin els punts del document, tant a nivell de Direcció com per part dels professionals vidents, amb la finalitat d’arribar a un consens assumible per tothom. Voldria afegir que la disposició per tractar aquests punts per part dels invidents era obert a fer les esmenes corresponents sempre amb la perspectiva de millorar la convivència entre nosaltres i la eficiència en el treball. 
Cal remarcar que no hi va haver una devolució comentada, ni es va tractar el document amb els afiliats ni amb el personal sense problemes de visió, tanmateix el document va caure en un “sac foradat”. Mai vaig comprendre les raons d’amagar per part del Director un Document com el que llegireu tot seguit. 
Hi ha actuacions incomprensibles que potser tenen alguna raó de ser, però que em sobrepassen. Respecte al segon Document cal dir que l’elaboració va ser proposada i aprovada per unanimitat per tots els components de l’Equip Psicopedagògic del CRE ONCE BARCELONA, el 15 de setembre de 2011. S’acorda en la mateixa reunió que cada component lliurarà al Pedagog del CRE ONCE BARCELONA els suggeriments i en propera reunió es posaran en comú per a redactar el Document definitiu. De moment el Document tindrà un caire intern a nivell d’equip En reunió posterior, el Pedagog indica les propostes rebudes . En funció d’aquestes és elaborat el document pel pedagog i Psicopedagog i s’acorda que en propera reunió es presentarà el document definitiu perquè es facin les modificacions que calgui . a primers de març es presenta un borrador del document, hi ha un intercanvi d’opinions per part dels components de l’Equip Psicopedagògic i s’acorda continuar amb la valoració en properes reunions. Finalment el Document no és aprovat per la majoria (sols el pedagog i psicopedagog, ambdós amb discapacitat visual), hi estan d’acord. Document nº 1 - PAUTES PER A UNA BONA CONVIVÈNCIA - GRUP D’AFILIATS DEL CRE ONCE BARCELONA El dia 21 d'abril del 2005 ens vam reunir un grup de 10 professionals del CRE amb discapacitat visual, amb l'objectiu de parlar de diverses qüestions relacionades amb la nostra discapacitat, vinculades a les nostres tasques laborals i que considerem (encara) no resoltes després de molts anys. 
D'aquesta trobada sorgeix la necessitat d'elaborar un document d'interès general que afavoreixi una sèrie d'actituds personals que ens poden ajudar a tots i, al mateix temps, contribueixi a normalitzar més la tasca professional de la persona amb discapacitat visual com a company de treball al CRE. 
Així doncs, uns anys després de treballar-hi, pensar-hi i parlar-ne, us presentem aquest document sintetitzat en 10 punts per tal de ser el màxim d'aclaridor i concís. Agraïm d'antuvi la vostra acollida i anàlisi. 
 1. Potenciar les relacions laborals d'igual a igual, en un ambient de confiança mútua i de credibilitat professional. 
2. Fomentar el treball en equip que facilita molt la tasca als professionals i augmenta la cohesió interpersonal en general. Com a tal equip no tothom ha de fer la mateixa feina, cal complementar-se d'acord amb diversos factors facilitadors de la tasca, d'aptitud i preparació. En tot cas, serà el mateix professional discapacitat visual qui expressi les seves necessitats. 
3. Tenir en compte, en les itineràncies o altres desplaçaments professionals, l'excessiva complexitat del recorregut i la desproporcionada inversió de temps en relació a la productivitat com a criteri important -no únic- a l'hora d'assignar una tasca a un professional amb discapacitat visual. 
4. Incloure persones amb discapacitat visual en la formació dels nous professionals del CRE per tal de transmetre unes orientacions bàsiques i normalitat en el tracte quotidià. 
5. Respectar el temps de treball, que en determinades activitats pot ser superior, degut a la dificultat específica per al professional discapacitat visual. 
6. Evitar que en el treball amb famílies i en altres activitats es presenti al professional vident com a tècnic i al professional deficient visual només com a model. Igualment, caldrà valorar sempre en primer lloc la professionalitat i no la discapacitat visual. 
7. Atendre de forma prioritària en l'entorn de treball les ajudes (tiflotècniques i no tiflotècniques) necessàries per a que els professionals amb discapacitat visual puguin realitzar les seves tasques en igualtat d'oportunitats, de manera que aquestes mesures quedin regulades dintre del funcionament del centre. 
8. Utilitzar sistemes de comunicacions interpersonals normalitzats i d'informació en l'àmbit laboral accessibles per a tothom. 9. Procurar que, en utilitzar ordinadors compartits, les adaptacions restin de nou actives en cas d'haver-les desactivat anteriorment. 10. Evitar, en els espais compartits, fer canvis en la distribució del mobiliari i en l'ordre dels objectes, sempre que sigui possible, i avisar, de forma accessible, de les modificacions que es puguin produir. Document nº 2 CODI DE BONES PRÀCTIQUES Durant el mes de març de 2012 es va presentar el Document final a l’Equip Psicopedagògic del CRE ONCE BARCELONA. No va ser aprovat per majoria, sols els dos professionals amb dèficit visual (el pedagog de l’ONCE i el psicopedagog del Departament d’Ensenyament) hi van estar d’acord. Per tant el Document va quedar en suspès. El Document diu: L’equip Psicopedagògic del CRE ONCE Barcelona des del convenciment de tots els seus integrants, creu que a més de les funcions professionals que li són pròpies, ha de respondre d’igual forma, amb el seu fer del dia a dia, amb unes actituds i valors inherents a una societat inclusiva, de la qual sens dubte en forma part l’escola. Després d’un treball de reflexió, hem elaborat aquest document concís i obert a tothom, per tal de fer extensives aquestes actituds a tots els Equips del CRE per tal d’esdevenir un referent en l’àmbit de la inclusió educativa, d’una manera natural i quotidiana. 
 1. Volem promoure les relacions interpersonals en l’àmbit professional d’igual a igual, en un ambient de confiança mútua i de credibilitat entre tots els components de l’equip Psicopedagògic. En aquest sentit, el nostre actuar en el treball diari, és d’una manera natural, exemple normalitzador i de sentit comú de les relacions interpersonals acceptant les diferències des de la diferència. 
2. Treballar en equip considerant les capacitats diferents de cadascun dels components, que facilita molt la tasca als professionals i augmenta la cohesió interpersonal en general. 
3. En un equip no tothom ha de fer la mateixa feina, cal complementar-se i coordinar-se d’acord amb diversos factors facilitadors de la tasca, d’aptitud i preparació. En aquest sentit, serà el mateix professional discapacitat visual qui expressi les seves necessitats reals. 
4. En els desplaçaments professionals per realitzar tasques educatives, s’ha de considerar l'excessiva complexitat del recorregut i la desproporcionada inversió de temps en relació a la productivitat com a criteri important -no únic- a l’hora d’assignar una tasca a un professional amb discapacitat visual. Tanmateix, es tindrà en compte l’opinió del professional amb diversitat funcional visual, sense que això comporti reducció de feina, sinó equitat. 
5. Volem adaptar i classificar els materials, aparells, recursos i documents, així com els espais de treball, de manera que siguin el més accessibles per a tothom. 6. Qualsevol recurs i material d’us per l’equip Psicopedagògic ha de ser de fàcil localització i maneig per a tothom. 
7. La comunicació oral i escrita és un acte natural i normalitzador en qualsevol context. Per tant tota comunicació ha de ser accessible per a tothom: persones vidents i persones invidents. 8. Tenim cura que, en utilitzar ordinadors compartits, les adaptacions restin de nou actives en cas d’haver-les desactivat anteriorment. 
8. Evitem, en els espais compartits, fer canvis en la distribució del mobiliari i en l’ordre dels objectes, sempre que sigui possible, i avisar, de forma accessible, de les modificacions que es puguin produir. 10.La nostra manera de fer i de ser, reflectida en els punts anteriors, és extrapola ble a la relació personal i professional que dia a dia mantenim amb els altres equips del CRE, amb els alumnes i les seves famílies. Les reflexions i les conclusions pertanyen a cada lectora i lector del Bloc. Quelcom sols em resta escriure dues frases: cadascuna referent a cada un dels dos Documents: 
PRIMER DOCUMENT: “Confondre autoritat amb autoritarisme és de necis”. 
 SEGON DOCUMENT: “El que aprèn i aprèn i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra” de Plató

Àngel Mas Parera


Volem recordar que el Blog d’Assemblea per la Diversitat és un espai obert a aportacions que tinguin relació amb el món de la diversitat funcional, ja provinguin de persones membres de l’entitat o no, essent cada autor responsable de les seves opinions i reflexions, que son en tot cas personals. D’aquesta manera, us volem encoratjar a participar d’aquest blog fent-nos arribar els vostres escrits al correu electrònic de l’entitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada